clashje

Members
 • Content count

  16
 • Joined

 • Last visited

About clashje

 • Rank
  Member
 1. clashje

  lamp to the drill head

  And it can make such a light in the form of a searchlight with a large range that would automatically follow the cursor. Then such a dawn would be more universal, it could be used both for drilling and for normal use on the rover while penetrating the caves. A może zrobić takie światło w formie szperacza o dużym zasięgu, które by automatycznie podążało za kursorem. Wówczas taki świtało było by bardziej uniwersalne, można by było go używać zarówno do wiertarki jak i do normalnego używania na łaziku podczas penetrowania jaskiń.
 2. The problem is already touched. That is, after analyzing the game, the analyzers lose their color reference. The undefined ones are white and the ones defined are black.
 3. clashje

  research and power suggestion

  These bullets are not for examination. These are the terrain generator test elements left by the developers.
 4. clashje

  Update 0.6.5 - March 15th, 2018

  And it seems to me that this is not the problem of the average rover, but the chair. Getting out of the chair you appear in a place where there is room for a character. The average rover is now jumping out and getting out of the seat, which is mounted on the upper slots, the character instead of getting off the rover's wheel gets into a free space under the rover and pushes the rover. As the seat is mounted in slots at the front, this character takes place without pushing the rover A mi się wydaje, że to nie jest problem średniego łazika, tylko fotela. Wysiadając z fotela pojawiasz się w miejscu gdzie jest miejsce na postać. Średni łazik jest teraz wyskoki i wysiadając z siedzenia, który jest zamontowany na górnych slotach postać zamiast wysiąść koło łazika trafia w wolne miejsce pod łazikiem i wypycha łazik. Jak siedzenie zamontowane jest w sloty z przodu to postać ma miejsce, nie wypychając łazika
 5. clashje

  the field tool does not work properly

  I also noticed such jumping while leveling. It seems to me that it is not on the entire planet only in one of the four parts of the planet. I am on a Tundra-like planet, I make my way along the equator on the planet ¾ was OK. in the last quadrant it started to jump like in your movie. Earlier on Irradiated also so I had during the building of the walls I believe. You are very nervous. Też zauważyłem takie skakanie podczas wyrównywania. Wydaje mi się, że to nie jest na całej planecie tylko w jednej z czterech części planety. Jestem na planecie typu Tundra, robie drogę wzdłuż równika na ¾ planety było OK. w ostatniej ćwiartce zaczęło tak skakać jak na twoim filmie. Wcześniej na Napromieniowanej tez tak miałem w trakcie budowania ścian wierzy. Strasznie denerwujecie to jest.
 6. It seems to me that at this stage of the game (Alpha) doing a tutorial is a waste of time. There are so many mistakes to fix. It's better to let the creators devote this time to improvements and improvements. As you must come to solutions, the game is more interesting. Wydaje mi się, że na tym etapie gry (Alfa) robienie samouczka to strata czasu. Jest tyle błędów do naprawienia. Lepiej niech twórcy ten czas poświęcą na poprawki i udoskonalenia. Jak sam musisz dojść do rozwiązań, gra jest się ciekawsza.
 7. clashje

  Medium Shuttle

  You've probably invaded something, rock or boulder, and you still have it. I've had it a couple of times. Only after the connections from both sides to the charging stopped shaking. Prawdopodobnie najechałeś na coś, skale czy głaz, i tak ci pozostało. Miałem tak parę razy. Dopiero po podłączeń z obu stron do ładowania przestał się trząść.
 8. clashje

  Extra Large Storage

  Because it has only single slots, medium magazines can not be placed there. Yes, it is not a practical magazine. Almost the same amount will fit on a regular platform with 4 medium magazines (32 single slots) with the possibility of modification. Some of this spherical magazine uses small solar panels, small wind turbines for installation. Bo to posiada tylko pojedyncze sloty, nie da się tam postawić średnich magazynów. Tak, jest to mało praktyczny magazyn . Prawie tyle samo się zmieści na zwykłej platformie z 4 średnimi magazynami (32 pojedyncze sloty) z możliwością modyfikacji. Niektórzy ten kulisty magazyn używają do instalacji małych paneli słonecznych, małych turbin wiatrowych.
 9. clashje

  Power Failure

  It is a fact that small elements when connecting to load a swallowing rover, the working dawn also swallows. Maybe it does not swallow a rover, but it's thrown so hard that it's lost in the structure of the planet somewhere. Instead of throwing out, these elements should go to the rover's warehouse in the upper slots, and if there is no space, it should be blocking the possibility of connecting the charge until the elements from the front slot are removed. To fakt, małe elementy w trakcie podłączania do ładowania połyka łazik, świtało robocze również połyka. Może nie połyka to łazik, tylko są wyrzucane tak mocno ze gdzieś giną w strukturze planety. Zamiast wyrzucania, te elementy powinny trafiać do magazynu łazika w sloty górne, a jak nie ma miejsca to powinna być blokada możliwości podłączenia ładowania do czasu odpięcia elementów z przedniego slotu.
 10. clashje

  Lagging when placing tethers

  In such cases, I disconnect part of the tether, because if it is not active, it is less burdensome to the system. Ja w takich przypadkach odłączam część uwięzi, bo jak jest nie aktywna to mniej obciąża system.
 11. The sounds of the wind, or rather the storm, and the storms itself are completely different than the winds. The wind sometimes blows and sometimes not in a given place. You have to put many turbines in different places. Odgłosy wiatru a raczej burzy i same burze to zupełnie co innego niż wiatry. Wiatr czasem wieje a czasem nie w danym miejscu. Trzeba stawiać wiele turbin w rożnych miejscach.
 12. clashje

  Screenshots Megathread

  Zbudowałem garaż dla moich łazików i lądownika, z systemem ładowania akumulatorów. I built a garage for my rovers and lander, with a battery charging system.
 13. clashje

  Exiting Vehicle Problems

  Every time I am afraid when I leave the rover, I feel that I'm out there again. A figure like a torpedo jumps out of the seat, it seems to me that the single seat mounted in the front slot is the most secure at the moment but anyway something like in the picture, the rover flew into the air and stuck in the ceiling of the tunnel. Ja za każdym razem boje się wychodząc z łazika, że znowu się gdzieś wbija. Postać jak z torpedy wyskakuje z siedziska, wydaje mi się, że pojedyncze siedzisko zamontowane w slocie przednim jest w tej chwili najbardziej bezpieczne ale i tak zdarza się coś takiego jak na obrazku, łazik wystrzelił w powietrze i wbił się w strop tunelu.
 14. clashje

  Screenshots Megathread

  That's better